X

Všeobecné obchodní podmínky

I. Základní ustanovení

Obchodní podmínky společnosti MACHO & CHLAPOVIČ a.s., se sídlem Slunná 560/11, Střešovice, Praha 6, 162 00, IČO: 027 225 77, zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 76479 (dále jen “prodávající”) se vztahují na nákup zboží v internetovém obchodě www.machochlapovic.com a upravují práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. Smluvní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím jsou uzavřené v souladu s právními předpisy ČR. V případě, že některé právní vztahy nejsou upravené těmito obchodními podmínkami, řídí se následujícími kogentními právními předpisy:

 • zákonom č. 40/1964 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov ( v prípade, ak je kupujúcim fyzická osoba – nepodnikateľ)
 • zákonom č. 250/2007 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov
 • zákonom č. 108/2000 Zb. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov
 • zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (v prípade, ak je kupujúcim právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ)

Smluvní strany se dohodli, že kupující odesláním objednávky prodávajícímu potvrzuje svůj souhlas s těmito obchodními podmínkami, které jsou zároveň nedílnou součástí každé kupní smlouvy uzavřené mezi kupujícím a prodávajícím. V případě, že si smluvní strany dohodnou specifické podmínky (např. Jiný způsob platby, jiný termín doručení apod.), tyto budou upřednostněné před Všeobecnými podmínkami.

II. Uzavření kupní smlouvy

Kupní smlouva mezi kupujícím a prodávajícím vzniká závazným akceptováním návrhu na uzavření kupní smlouvy kupujícího s prodávajícím ve formě vyplnění elektronického formuláře na internetových stránkách www.machochlapovic.com, ve formě e-mailové zprávy zaslanou kupujícím prodávajícímu nebo formou telefonické objednávky (dále jen „objednávka“).

Závazné akceptování objednávky uskutečněnou kupujícím se považuje e-mailové potvrzení ze strany prodávajícího s upřesněním termínu dodání zboží. Automatické oznámení o přijetí objednávky, které obdrží kupující po odeslání objednávky, se nepovažuje za závazné akceptování objednávky.

Po akceptování objednávky kupujícího ze strany prodávajícího se stává objednávka závazná. V případ, že kupující má zájem o zrušení (storno) takovéto objednávky, měl by neodkladně informovat prodávajícího. Prodávající může (nemusí) vyhovět požadavku kupujícího, pokud jeho zboží nebylo odesláno (případně objednaný na podnět kupujícího).

III. Práva a povinnosti prodávajícího

Práva prodávajícího:

 • řádné a včasné zaplacení kupní ceny za zboží objednané kupujícím
 • stornovat objednávku kupujícího v případě, že z důvodu vyčerpání zásob není prodávající schopný dodat zboží kupujícímu na základě stornovacích podmínek stanovených v objednávce kupujícího. V případě zrušení objednávky ze strany prodávajícího bude kupující informovaný telefonicky nebo e-mailem. V případě, že kupující už uhradil kupní cenu za zboží nebo její část, má nárok na vrácení plné výše uhrazené sumy a to převodem na bankovní účet kupujícího ve lhůtě nejpozději do 7 dní od zrušení objednávky, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

Povinnosti prodávajícího:

 • dodat zboží na základě objednávky ze strany kupujícího v dohodnutém čase, množství, kvalitě a ceně. Zboží musí být vhodně zabalené a ochráněné, aby nedošlo k jeho poškození při přepravě a manipulaci.
 • Odevzdat kupujícímu všechny doklady (např. Certifikáty), pokud jsou takovéto doklady součástí objednaného zboží.

IV. Práva a povinnosti kupujícího

Práva kupujícího:

 • právo na dodání zboží v množství, kvalitě, ceně, času a místa dohodnuté smluvními stranami v závazném akceptování objednávky prodávajícímu.
 • Právo odstoupit od smlouvy do 24 hodin od akceptování objednávky prodávajícím v případě, že v akceptaci objednávky prodávajícího došlo ke změně některé z podstatných náležitostí kupní smlouvy v porovnání s objednávkou kupujícího. Pod podstatnými náležitostmi kupní smlouvy se rozumí zejména změna ceny, množství, kvality, termínu dodání a způsobu dodání.

Povinnosti kupujícího:

 • převezmou zakoupené nebo objednané zboží.
 • zaplatit prodávajícímu dohodnutou kupní cenu v dohodnuté lhůtě splatnosti včetně nákladů na doručení zboží.

V. Dodací a platové podmínky

V případě objednávky zboží kupujícím, který má prodávající na skladě, je odeslaný kupujícímu do 2 pracovních dnů od přijetí platby na účet prodávajícího. Prodávající nezodpovídá za opoždění z důvodu problémů na straně dopravce nebo jiných technických problémů, které prodávající nemůže svým konáním ovlivnit.

Kupující je povinen objednané zboží převezmou v lhůtě do 14 dnů od prvního pokusu o doručení. V případě, že kupující v této lhůtě zboží nepřevezme, je prodávající oprávněný odstoupit od kupní smlouvy a předat zboží třetí osobě. V případě, že kupující uhradil zboží předem a nemůže ho ve stanovené lhůtě převzat, musí to oznámit prodávajícímu a dohodnout se s ním na termín převzetí, resp. doručení zboží. Zboží, které je už zaplacené kupujícím, nemůže prodávající předat třetí osobě.

Kupující je povinen při přebrání zkontrolovat zásilku, hlavně porušení obalu. Jestliže kupující zjistí, že obal zboží je poškozený, je povinný tuto skutečnost oznámit dopravci a v jeho přítomnosti zkontrolovat stav zboží. V případě, že je zboží poškozené, kupující je povinný vyhotovit záznam o rozsahu a povaze poškozeného zboží, kterého správnost potvrdí dopravce. Na základě takto vyhotoveného záznamu doručeného prodávajícímu může následně prodávající poskytnout slevu na zboží nebo dodat kupujícímu nové zboží.

V případě, že prodávající nedoručí zboží kupujícímu podle dohodnutých podmínek, je kupující oprávněn odstoupit od kupní smlouvy a prodávající je povinen vrátit kupujícímu už zaplacenou část kupní ceny ve lhůtě 7 dní od doručení rozhodnutí o odstoupení od kupní smlouvy (v e-mailové nebo písemné formě) bezhotovostním převodem na účet kupujícího určený kupujícím (případně jiným způsobem, v závislosti na dohodě kupujícího a prodávajícího).Každá zásilka doručená kupujícímu obsahuje fakturu, případně certifikát nebo jiný doklad, pokud je součástí zboží.

Kupující si může při objednávce vybrat z následujících způsobů doručení:

 • osobní odběr na prodejním místě prodávajícího
 • doručení prostřednictvím kurýra, resp. České pošty

Kupující si při objednávce může vybrat z následujících způsobů platby za zboží:

 • v hotovosti při osobním převzetí zboží na prodejně (při osobním odběru)
 • platbou předem na bankovní účet prodávajícího
 • platbou na dobírku

VI. Získání vlastního zboží

Kupující získá vlastnické právo ke zboží až úplným zaplacením celé kupní ceny za zboží. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího v čase, kdy převezme zboží od prodávajícího (resp. Od dopravce pověřeného prodávajícím), nebo když tak neučiní včas, tak v čase, když mu prodávající umožní nakládat se zbožím a kupující zboží převezme.

VII. Reklamace

V případě, že kupující zjistí na zboží při přebírání jakékoliv chyby, je povinen tuto skutečnost neodkladně nahlásit prodávajícímu, a to bu´dto písemně (doručenou zásilkou) do 5 dní od data doručení zásilky, nebo formou e-mailu nejpozději do 3 dnů od data doručení. V reklamaci musí být uvedené následující údaje: název výrobku, reklamované množství, popis chyby, návrh na vybavení reklamace (sleva z ceny, výměna zboží apod.). Prodávající se zavazuje každou stížnost posoudit osobně a v co nejkratším čase, maximálně však v zákonem stanovené lhůtě, tj. 30 dní. Reklamační pořádek je možné stáhnout na tomto odkazu. tomto odkazu.